BANNER
สกอ.

   

รอบการประเมินปี 2556                           


 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 Download

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 Download

 

รอบการประเมินปี 2555                             

 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปี 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Download

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปี 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 Download

รอบการประเมินปี 2554                          

  


รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปี 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Download

รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปี 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Download

 รอบการประเมินปี 2553                                               
 
    

รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปี 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

Download

รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปี 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 Download

รอบการประเมินปี 2552
 

รายงานผลประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปี 2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 Download

รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปี 2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 Download

รอบการประเมินปี 2551

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Download

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Download

                     
                     
                    

 

 


free counters