BANNER
ประวัติความเป็นมาของงานประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบ

ประวัติความเป็นมาของงานประกันคุณภาพการศึกษา


    งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

      ในช่วงแรกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดำเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย และกำหนดให้งานประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานหลักสูตร กองบริการการศึกษา โดยประสานงานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นจากผู้แทนคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการเป็นประธาน จนกระทั่งเดือนสิงหาคม 2543 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้บุคลากรเพื่อรับผิดชอบประจำ จำนวน 3 คน ขึ้นตรงต่อกองบริการการศึกษา โดยรับผิดชอบงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเพื่อเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภาย นอก และประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ประวัติความเป็นมาของโครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบ

       ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการจากมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในปี 2541 มหาวิทยาลัยได้นำแนวคิดการบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management - TQM) มาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในเชิงแข่งขัน และมีความสามารถในการปรับตัวให้อยู่รอดและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง อันจะมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้


     มหาวิทยาลัยได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการเพิ่มผลผลิตเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย และได้มอบหมายให้งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน สังกัดกองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ในปี 2543 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภาพ มจธ. (มกราคม - ธันวาคม 2543) โดยมีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใน มจธ. ในปี 2544 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบได้มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ โดยได้แยกตัวออกจากกองแผนงานมาเป็นหน่วยงานอิสระและได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น “โครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบ” สังกัดสำนักงานอธิการบดี


      ปัจจุบันโครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบทำหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานของมหาวิทยาลัยโดยนำแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้เป็นกรอบเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยผ่านกลไกการทำวิจัย การให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน และการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

      พันธกิจ (Mission) จากเอกสารประกอบการเสนอพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2556 ได้ระบุไว้ถึงพันธกิจของสำนักงานประกันคุณภาพ คือ
“ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ วิจัย ให้มีคุณภาพ3และมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง”

สามารถถอดความถึงกิจกรรมได้ 2 ประเด็น คือ

     1. ส่งเสริม การส่งเสริมจะดำเนินการให้บุคลากรของ มจธ. มีทรรศนะคติที่ดี มีกระบวนทัศน์ที่ดีต่อการประกันคุณภาพ จนตกผลึกเป็นความตระหนักที่มีต่อการประกันคุณภาพ  

     2. สนับสนุน การสนับสนุนจะเป็นการช่วยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพในสิ่งที่หน่วยงานใน มจธ. ขาด รวมถึงทรรศนะคติและกระบวนทัศน์ที่เกิดจากความไม่รู้ จนทำให้หน่วยงานมี ความเข้าใจผิด และมีภาพที่ติดลบกับการประกันคุณภาพ ในส่วนนี้ก็ถือเป็นพันธกิจของสำนักงานประกันคุณภาพที่จะช่วยให้หน่วยงานใน มจธ. เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้กับการประกันคุณภาพ

จากกิจกรรมทั้ง 2 ที่ระบุตามพันธกิจแล้วพบว่า เป้าประสงค์ของพันธกิจที่ระบุไว้ 2 ประเด็นเช่นกัน คือ        

     1. ให้มีคุณภาพดังที่ได้ระบุไว้ในพันธกิจว่า สำนักงานประกันคุณภาพจะสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้ มจธ. มีคุณภาพในทุกผลิตภัณฑ์และมีคุณภาพครบทุกมิติ

     2. การพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง จากเป้าประสงค์ที่ระบุถึงวันข้างหน้า ทำให้สำนักงานประกันคุณภาพมีความจำเป็นต้องดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน


free counters