ประวัติของศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี

ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี มีสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดขึ้นตามมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2 พ.ศ.2539 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2539 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งหน่วยงาน เรียกว่า "ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี" ในภาษาไทย และ "Prachomklao Thonburi Book Center" ในภาษาอังกฤษ และใช้ชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "KMUTT BOOK CENTER"

คณะกรรมการบริหาร

1รองอธิการบดีที่ฝ่ายเงินและทรัพย์สินประธาน
2รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษากรรมการ
3ผู้แทนคณบดี 2 คนกรรมการ
4ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกรรมการ
5ผู้ทรงวุฒิ ไม่เกิน 2 คนกรรมการ
6ผู้แทนคณาจารย์ ไม่เกิน 2 คนกรรมการ
7ผู้จัดการศูนย์หนังสือกรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อบริการจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงานและรับสั่งซื้อหนังสือ ทั้งในและนอกประเทศ
  2. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งเผยแพร่ผลงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันด้วย
  3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน สร้างเสริมบรรยากาศทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรในสถาบัน
  4. เพื่อให้บริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับวิชาการ

เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2539

สถานที่ตั้ง

อาคารจอดรถ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี