กฏระเบียบ วิธีปฏิบัติ กฏหมาย

วิธีปฏิบัติ ระเบียบมหาวิทยาลัย
 
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักปฏิบัติการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2553
 
ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง วิธีปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2553
 
ข้อแนะนำในการปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 
กฏหมาย ICT
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการพ.ศ. 2550
 
พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549