Get Adobe Flash player

ข่าวประกาศ

 

แจ้งหนังสือเวียนกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

     สำนักงานคลังขอแจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0416.4/ว263 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

 1.กรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

            1.1 ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวแจ้งความประสงค์ต่อโรงพยาบาลฯให้ลงรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขสำหรับใช้ประกอบการเบิกเงิน ค่ารักษาพยาบาล

            1.2 ให้ส่วนราชการผู้เบิกพิจารณาอนุมัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ได้ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว17 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550

2. กรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน

            2.1 ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวแจ้งความประสงค์ต่อโรงพยาบาลฯ ให้จัดทำเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

            2.2 โรงพยาบาลฯ จะจัดทำ “แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ภายในเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดการรักษาพยาบาล

            2.3 ให้ผู้มีสิทธิยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลพร้อมแบบฟอร์ม

            2.4 ให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมขอทำความตกลงมายังกรมบัญชีกลางพร้อมแบบฟอร์ม เพื่อใช้เป็นเอกสารในการพิจารณาขอทำความตกลงมายังกรมบัญชีกลาง

            2.5 กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้พิจารณาการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลตามประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาลบาลของทางราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ ที่ กค 0422.2/ว112 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554


เอกสารประกอบ

กค 0417/ว177 ลว 24 พ.ย. 49 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 

กค 0417/ว17 ลว 9 ม.ค. 2550 ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 

กค 0422.2/ว 112 ลว 24 มี.ค. 2554 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) 

กค 0416.4/ว 263 ลว 18 ก.ค. 60 เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER