Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์

การยืนยัน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพเพื่อการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี พ.ศ.2563 การยืนยัน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพเพื่อการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี พ.ศ.2563
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในประกาศ เรื่อง การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบใบสำคัญรับเงิน พ.ศ.2562 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในประกาศ เรื่อง การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบใบสำคัญรับเงิน พ.ศ.2562
แจ้งการปรับปรุงประกาศ เรื่อง การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบใบสำคัญรับเงิน พ.ศ. 2562 และขอเชิญชวนบุคลากรเข้าซักซ้อมความเข้าใจ แจ้งการปรับปรุงประกาศ เรื่อง การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบใบสำคัญรับเงิน พ.ศ. 2562 และขอเชิญชวนบุคลากรเข้าซักซ้อมความเข้าใจ
การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 681 การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 681
กำหนดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกเงิน “ค่ารักษาโรคฟัน” กำหนดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกเงิน “ค่ารักษาโรคฟัน”
กำหนดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานตำราและหนังสือวิชาการ พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานตำราและหนังสือวิชาการ พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
การปรับวิธีการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หักภาษีที่จ่ายและนำส่งแบบภาษี (ภงด.3 ภงด.53 ภงด.1 และ ภพ. 30) การปรับวิธีการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หักภาษีที่จ่ายและนำส่งแบบภาษี (ภงด.3 ภงด.53 ภงด.1 และ ภพ. 30)
ซักซ้อมความเข้าใจ “การบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)” ซักซ้อมความเข้าใจ “การบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)”
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
ชี้แจงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ ประกอบการยื่นภาษีประจำปี 2561 ชี้แจงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ ประกอบการยื่นภาษีประจำปี 2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้แบบฟอร์มใบเบิก (กค.03) และขอแจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้แบบฟอร์มใบเบิก (กค.03) และขอแจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการ
การอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้แบบฟอร์มใบเบิก (กค.03) การอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้แบบฟอร์มใบเบิก (กค.03)
แจ้งปรับปรุงแบบใบเบิก (กค.03) และขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าซักซ้อมความเข้าใจ แจ้งปรับปรุงแบบใบเบิก (กค.03) และขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าซักซ้อมความเข้าใจ
แจ้งการเพิ่มแบบฟอร์มของสำนักงานคลัง "แบบคำขอเอกสาร (แบบ กค.46)" แจ้งการเพิ่มแบบฟอร์มของสำนักงานคลัง "แบบคำขอเอกสาร (แบบ กค.46)"
แจ้งการจ่ายเงินเดือน เดือนธันวาคม 2561 เร็วขึ้น แจ้งการจ่ายเงินเดือน เดือนธันวาคม 2561 เร็วขึ้น
กำหนดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกเงิน “ค่ารักษาโรคฟัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กำหนดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกเงิน “ค่ารักษาโรคฟัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ สำนักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ สำนักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

News 1 - 20 of 126
First | Prev. | 1 2 3 4 5 | Next | Last All
KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER