Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์

กำหนดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกเงิน "ค่ารักษาโรคฟัน" กำหนดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกเงิน "ค่ารักษาโรคฟัน"
กำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แจ้งหนังสือเวียนกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล แจ้งหนังสือเวียนกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำนักงานคลัง และ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำนักงานคลัง และ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ข้อแนะนำในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภงด.90 ภงด.91 ประจำปี 2559 ข้อแนะนำในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภงด.90 ภงด.91 ประจำปี 2559
ไฟล์นำเสนอ  โครงการสร้างความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายเงิน ไฟล์นำเสนอ โครงการสร้างความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการ 6+1 Flagships Track 2 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการ 6+1 Flagships Track 2
แจ้งซ้อมความเข้าใจเรื่องเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ แจ้งซ้อมความเข้าใจเรื่องเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ
แจ้งการปรับปรุงแบบฟอร์มการรับบริจาค แบบแสดงความจำนงการบริจาค แบบ (กค.36) แจ้งการปรับปรุงแบบฟอร์มการรับบริจาค แบบแสดงความจำนงการบริจาค แบบ (กค.36)
การสิ้นสุดของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 558) การสิ้นสุดของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 558)
แจ้งปิดทำการของสำนักงานคลัง และสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ แจ้งปิดทำการของสำนักงานคลัง และสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์
กำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กำหนดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกเงินค่ารักษาโรคฟัน กำหนดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกเงินค่ารักษาโรคฟัน
กำหนดการรับเงินคืนของผู้ใช้สิทธิ UNDO กำหนดการรับเงินคืนของผู้ใช้สิทธิ UNDO
หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2558 หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
กรมสรรพากรแจ้งยกเลิกการรับแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีอากรผ่านระบบธนาคาร กรมสรรพากรแจ้งยกเลิกการรับแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีอากรผ่านระบบธนาคาร
ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ
กำหนดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กำหนดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

News 1 - 20 of 100
First | Prev. | 1 2 3 4 5 | Next | Last All
KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER