คณะกรรมการประจำคณะ

โครงสร้างการบริหาร

manage structure

ที่ปรึกษา

ศ. เกียรติคุณ ดร. มรกต ตันติเจริญ  
รศ. ดร. สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์  

คณะกรรมการประจำคณะ ฯ

รศ. ดร. วาริช ศรีละออง ประธานกรรมการ (คณบดี)
รศ. ดร. กรณ์กนก อายุสุข กรรมการ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
ผศ. ดร. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล กรรมการ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
รศ. ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ กรรมการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัย)
ผศ. ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา กรรมการ (รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ)
รศ. ดร. โสฬส สุวรรณยืน กรรมการ (คณาจารย์ประจำจากภายนอกคณะฯ)
รศ. ดร. ธนัญญา วสุศรี กรรมการ (คณาจารย์ประจำจากภายนอกคณะฯ)
ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

ประธานสาขาวิชา

รศ. ดร. ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ดร. เลขา ไสลเพชร ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
รศ. ดร. ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
รศ. ดร. นิษก์นิภา สุนทรกุล ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
ผศ. ดร. เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์ ประธานสาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

โครงสร้างคณะ

faculty structure

* สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ เป็นสาขาวิชาร่วมระหว่างคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานสาขาวิชา

รศ. ดร. ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ดร. เลขา ไสลเพชร ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
รศ. ดร. ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
รศ. ดร. นิษก์นิภา สุนทรกุล ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี

ประธานสาขาวิชาร่วม

ผศ. ดร. เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์ ประธานสาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ