คณะผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหาร

manage structure

คณะกรรมการประจำคณะ

รศ.บุษยา บุนนาค ประธานกรรมการ (คณบดี)
ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล กรรมการ (รักษาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
รศ.ดร.วาริช ศรีละออง กรรมการ (รักษาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย กรรมการ (รักษาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย)
ศ.เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มจธ.)
น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มจธ.)
ดร.อังสนา โตกิจกล้า กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มจธ.)
รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน กรรมการ (คณาจารย์ประจำจากภายนอกคณะฯ)
รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี กรรมการ (คณาจารย์ประจำจากภายนอกคณะฯ)
ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ กรรมการ (คณาจารย์ประจำจากภายนอกคณะฯ)

ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
รศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
รศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
ผศ.ดร.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ ประธานสาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

โครงสร้างคณะ

faculty structure

* สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ เป็นสาขาวิชาร่วมระหว่างคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
รศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
รศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี

ประธานสาขาวิชาร่วม

ผศ.ดร.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ ประธานสาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ