คณะกรรมการประจำคณะ

โครงสร้างการบริหาร

manage structure

ที่ปรึกษา

ศ.เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ  
รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์  
รศ.นฤมล จียโชค  

คณะกรรมการประจำคณะ ฯ

รศ.บุษยา บุนนาค ประธานกรรมการ (คณบดี)
ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล กรรมการ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
รศ.ดร.วาริช ศรีละออง กรรมการ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย กรรมการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัย)
ผศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา กรรมการ (รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ)
รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน กรรมการ (คณาจารย์ประจำจากภายนอกคณะฯ)
รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี กรรมการ (คณาจารย์ประจำจากภายนอกคณะฯ)

ประธานสาขาวิชา

รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
รศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
รศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
ผศ.ดร.ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์ ประธานสาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

โครงสร้างคณะ

faculty structure

* สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ เป็นสาขาวิชาร่วมระหว่างคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานสาขาวิชา

รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
รศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
รศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี

ประธานสาขาวิชาร่วม

ผศ.ดร.ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์ ประธานสาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ