บุคลากรสายสนับสนุน

ณัฐรดา แก้วงามลอย

นางณัฐรดา แก้วงามลอย

E-mail: nichamon.kea@kmutt.ac.th

ตำแหน่งงาน: งานบุคคล , งานประชาสัมพันธ์


กฤษณะ โซ๊ะสลาม

นายกฤษณะ โซ๊ะสลาม

E-mail: kisana.zos@kmutt.ac.th

ตำแหน่งงาน: งานนโยบายและแผน


พรชัย เชยเสงี่ยม

นายพรชัย เชยเสงี่ยม

E-mail: -

ตำแหน่งงาน: งานบริการ


ธัญสิริ จันทร์นิ่ม

นางธัญสิริ จันทร์นิ่ม

E-mail: thunyasiri.jun@kmutt.ac.th

ตำแหน่งงาน: งานธุรการ


อรุณ ค้าขึ้น

นางสาวอรุณ ค้าขึ้น

E-mail: aroon.kak@kmutt.ac.th

ตำแหน่งงาน: งานสนับสนุนวิจัย

รุ่งอรุณ ไวศยะวรรณ์

นางสาวรุ่งอรุณ ไวศยะวรรณ์

E-mail: rungarun.wai@kmutt.ac.th

ตำแหน่งงาน: งานบริการการศึกษา


ภัคพินันท์ ธนินสุขไพศาล

นางสาวภัคพินันท์ ธนินสุขไพศาล

E-mail: napa.nga@kmutt.ac.th

ตำแหน่งงาน: งานการเงินและบัญชี


ววราภรณ์ เกษประดิษฐ์ล

นางสาววราภรณ์ เกษประดิษฐ์

E-mail: waraporn.kat@kmutt.ac.th

ตำแหน่งงาน: นักบริการการศึกษา


พงศ์ธร เชื้อคำ

นายพงศ์ธร เชื้อคำ

E-mail: pongthorn.chu@kmutt.ac.th

ตำแหน่งงาน: งานอาคารสถานที่, งานเทคนิค


วราภรณ์ บุญถูก

นางสาววราภรณ์ บุญถูก

E-mail: waraporn.boo@kmutt.ac.th

ตำแหน่งงาน: งานพัสดุ