หลักสูตรปริญญาโท (Master Degree)

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใน 5 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร