แผนพัฒนา

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตอบสนองภารกิจหลัก วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2549 – 2563 หรือ KMUTT Road Map 2020 รวมทั้งการแก้ปัญหา /ปรับปรุงวิธีการ และกระบวนการทำงาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งต่าง ๆ ของคณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายหลัก 5 ด้าน ดังนี้

 1. การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพดี และเก่ง สร้างบุคลากรมืออาชีพด้านวิจัย และที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 3. พัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน
 4. พัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัย และบริการวิชาการ
 5. พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นสากล

เป้าหมายในแต่ละด้าน ทางคณะฯ ได้กำหนดตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ และโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เป้าหมายที่ 1. การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (KPIs)
 • บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บุคลากรสามารถทำงานแทนกันได้
 • ความเร็วในการค้นหาข้อมูล
 • ความรวดเร็วในการให้บริการ
 • ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
กลยุทธ์ (Strategies)
 • สร้างระบบฐานข้อมูลด้านการบริหาร การเรียนการสอน นักศึกษา ศิษย์เก่า การวิจัย การบริการ วิชาการที่มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรสายบริหาร พัฒนางานฝ่ายบุคคลให้เป็นมืออาชีพ
 • สร้างระบบที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการบริหารการเงินและ การศึกษา
 • สร้างระบบ/แนวทางการหาแหล่งเงินทุน ทุน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการด้านต่างๆของ คณะให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด
 • สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามัคคีในการทำงานของ บุคลากรในองค์กร โครงการ / กิจกรรมหลัก
โครงการเดิม
 • โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
โครงการใหม่
 • โครงการการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า งานวิจัย และงานบริการวิชาการ
 • การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้ครบทุกงาน และลดขั้นตอนการทำงาน
 • โครงการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • โครงการพัฒนาเส้นทางการเติบโตของงาน และเส้นทางการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ
 • การปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการบริหาร
 • โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน เช่น คณบดีพบบุคลากร
 • โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • การสร้างระบบติดตามและประเมินผลการทำงานและปรับระบบการทำงานให้เอื้อต่อการแข่งขัน
 • การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการบริหารจัดการรายได้และต้นทุน
 • การสร้างระบบการจัดสรรทรัพยากรและสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • การพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้าน ICT ของบุคลากรทุกระดับ

เป้าหมายที่ 2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพดี และเก่ง :สร้างบุคลากรมืออาชีพด้านวิจัยและที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (KPIs)
 • ระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต
 • จำนวน น.ศ. หรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
 • จำนวนผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
 • สัดส่วนบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนนักศึกษา
กลยุทธ์ (Strategies)
 • พัฒนากลุ่มวิจัยให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะกลุ่มวิจัยที่สามารถดึงดูดนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงมาเรียนต่อ (Improve research productivity and quality)
 • พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามความสามารถในการวิจัยหลัก ( Curriculum based on core research capabilities)
 • พัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะเป็น Multi-disciplinary
 • พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาด โดยเน้นหลักสูตรที่เป็น Practice School concept โดยเป็น Concept เดียวกับหลักสูตร Practice School ของมหาวิทยาลัย
 • สร้างความเป็นมืออาชีพ( Professionalism) ให้กับนักศึกษา/บัณฑิต เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดี
โครงการใหม่
 • การปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ
 • สร้างหลักสูตรร่วม
 • โครงการสร้างทักษะกระบวนการคิดและเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
 • โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • โครงการ Open House
 • โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น Road show, Website แผ่นพับ โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์
 • โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ Internet
 • โครงการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์

เป้าหมายที่ 3. พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (KPIs)
 • ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
 • นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อ โครงการพัฒนาการศึกษา
 • มีห้องเรียนเสมือน
 • จำนวนผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
กลยุทธ์ (Strategies)
 • พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะการเป็นผู้ประสานงานด้านต่างๆ
 • Recruit, develop, and retain อาจารย์ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ Basic Sciences
 • การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ในทุกวิชา เช่น การใช้ PBL, e-learning, Independent and active classroom เป็นต้น
 • สร้างมาตรฐานการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลในรายวิชา การให้สัมมนา การสอบ comprehensive และ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 • สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งกับมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและภาคอุตสาหกรรม
โครงการเดิม
โครงการผลิตบัณฑิต (งานจัดการศึกษา) โครงการใหม่
 • โครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
 • โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการของอาจารย์
 • โครงการพัฒนาการสอนแบบ Problem Based Learning
 • โครงการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา
 • การสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
 • โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมายที่ 4. พัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (KPIs)
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์/นักวิจัย
 • ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
 • จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อผู้วิจัย
 • จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
 • จำนวนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรต่อปี
 • ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ (Strategies)
 • ผลักดันกลุ่มวิจัยที่มีผลงานต่อเนื่องและโดดเด่นให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center)
 • เน้นการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก
 • เพิ่มบุคลากรด้านวิจัย โดยเฉพาะ full-time Ph.D. researcher
 • แสวงหาเงินวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆเพิ่มมากขึ้น (ที่นอกเหนือจากงบประมาณรัฐ)
 • สร้างเครือข่ายวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและศูนย์วิจัยแห่งชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงภาคเอกชน
 • สร้างบรรยากาศการทำงานวิจัยที่เป็นมืออาชีพและมีความเป็นสากล (รวม GLP, regulations ต่างๆที่เป็นมาตรฐานสากลในการทำงานวิจัย)
 • กระตุ้นให้มีการทำงานวิจัยที่เป็น innovative research เพื่อนำไปสู่การเพิ่มจำนวน intellectual property และ technology transfer
โครงการเดิม
 • โครงการวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเทคโนโลยี
โครงการใหม่
 • การสร้างระบบการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน
 • โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศงานวิจัยเฉพาะทาง
 • การจัดทำข้อมูลงานวิจัยเฉพาะทาง
 • โครงการสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยและนักวิจัยหลังปริญญาเอก
 • โครงการสร้างระบบให้คำปรึกษาและแรงจูงใจ
 • โครงการพัฒนาทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการ
 • โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
 • โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 • โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิจัยส่วนกลาง
 • เพิ่มการประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
 • สนับสนุนให้อาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก

เป้าหมายที่ 5. พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นสากล

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (KPIs)
 • สัดส่วนผู้เชี่ยวชาญต่างชาติต่อจำนวนอาจารย์
 • สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
 • จำนวนหลักสูตรนานาชาติ
กลยุทธ์ (Strategies)
 • ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ
 • สร้างเครือข่ายวิจัยและการเรียนการสอนกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยต่างชาติ
โครงการใหม่
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์
 • โครงการให้ทุนนักศึกษาต่างชาติ
 • โครงการทำความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย และมหาวิทยาลัยต่างชาติ
 • โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นสากล
 • โครงการ Road Show ในสถานที่ต่างๆ ทั้งใน ประเทศ และต่างประเทศ