รศ.ดร. กรณ์กนก อายุสุข อาจารย์สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี และ ดร.ศลิษา ชุ่มสันเทียะ นักวิจัยหลังปริญญาเอกเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

รศ.ดร. กรณ์กนก อายุสุข อาจารย์สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี และ ดร.ศลิษา ชุ่มสันเทียะ นักวิจัยหลังปริญญาเอกเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

โดยนำเสนอภาคบรรยาย เรื่อง“Separation of Vitamin E Isomers on a Single Phenogel column” และ “Separation of Diacylglycerol Isomers on a Single Phenogel column” ตามลำดับ


เมื่อเร็ว ๆ นี้