ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The Art and Technology of Perfumery International Syllabus with Sections on Aromatherapy, Spa and Lifestyle Products”


ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารสัมมนา ชั้น 3 ห้อง SN 1303 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
จัดโดย สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ บริษัท PerfumersWorld

Download Brochure


เมื่อเร็ว ๆ นี้