ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NGS for Food Safety and Health

ด้วยห้องปฏิบัติการ Systems Biology and Bioinformatics (SBI) ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ (BEC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) และคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
มีความประสงค์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "NGS for Food Safety and Public Health" ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม KX10.4B อาคาร Knowledge Exchange (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (BTS วงเวียนใหญ่)
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
          1. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยี next-generation sequencing (NGS) ตามรูปแบบวิธีการทางชีวสารสนเทศ สำหรับข้อมูลจุลินทรีย์ที่พบในอุตสาหกรรมอาหารและสาธารณสุข
          2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงมือวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมจริง ของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและสาธารณสุข ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยี NGS โดยวิธีการทางชีวสารสนเทศ
          3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล next-generation sequencing (NGS) สำหรับข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารและสาธารณสุข
          4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ในการเลือกใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูฃ NGS ที่มีความจำเพาะต่อข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารและสาธารณสุข
          5. เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในงานวิจัยทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล NGS สำหรับข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารและสาธารณสุขระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาหากได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของกระทรวงการคลัง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้สามารถกรอกข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ที่
http://academy.sbi.kmutt.ac.th/NGS_FSPH2017/

ดาวน์โหลดรายละเอียดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และกำหนดการ
ดาวน์โหลดจดหมายขอเชิญเข้าร่วมอบรม

เมื่อเร็ว ๆ นี้