บุคลากรสายวิชาการ


หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ

ประธานหลักสูตร
รศ. ดร. ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ

รศ. ดร. ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.ศิลปากร)
 • วท.ม (สจธ.)
 • Ph.D (Imperial College)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Waste Utilisation and minimization
 • Phytoremediation
 • iohydrometallurgy

ห้องปฏิบัติการ/website : Remediation

E-mail: paitip.thi@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707535

คณาจารย์
ผศ. ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา

ผศ. ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.เชียงใหม่)
 • Ph.D (University of Kent)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Molecular Biology
 • Animal Cell Culture Technology

ห้องปฏิบัติการ/website : Animal Cell Culture

E-mail: kanokwan.poo@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707500


รศ. บุษยา บุนนาค

รศ. บุษยา บุนนาค

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.เกษตร)
 • M.Sc (Texas A&M University)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Algal Biotechnology
 • Food Microbiology

ห้องปฏิบัติการ/website : Algal Biotechnology

E-mail: boosya.bun@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707355


รศ. ดร. สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์

รศ. ดร. สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (จุฬา)
 • วท.ม. (จุฬา)
 • Ph.D (ม.มหิดล)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Molecular Biology of Cyanobacteria
 • Molecular Biology of Filamentous Fungi
 • Gene
 • Manipution in Filamentous Fungi

ห้องปฏิบัติการ/website : Fungal Biotechnology

E-mail: supaponche@yahoo.com

Tel: 02-4707464


รศ. ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

รศ .ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.ศิลปากร)
 • วท.ม. (สจธ.)
 • Ph.D (Cranfield University)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Electrochemistry
 • Biosensors
 • Chemical sensor

ห้องปฏิบัติการ/website : Sensors Technology

E-mail: werasak.sur@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707474


รศ. ดร. ภาวิณี ชัยประเสริฐ

รศ. ดร. ภาวิณี ชัยประเสริฐ

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ.(ม.เชียงใหม่)
 • วท.ม. (สจธ.)
 • Ph.D (Florida Institute of Technology)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Biological Wastewater Treatment
 • Biogas Technology
 • Bio-waste Management
 • Waste Minimization

ห้องปฏิบัติการ/website : Waste Utilization and Management

E-mail: pawinee.cha@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707525


ผศ. ดร. มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์

ผศ. ดร. มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ.(จุฬาฯ)
 • วท.ม. (สจธ.)
 • Ph.D (Osaka University)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Genetic Engineering
 • Algal Technology

ห้องปฏิบัติการ/website : Algal Biotechnology

E-mail: marasri.rue@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707481


ผศ. ดร. อนันต์ ทองทา

ผศ. ดร. อนันต์ ทองทา

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (จุฬา)
 • M.Sc (University of Missouri-Rolla)
 • Ph.D (University of Missouri-Rolla)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Adsorption Chromatography
 • Bioprocess Engineering
 • Microbial Fermentation

ห้องปฏิบัติการ/website : Solid State Fermentation

E-mail: a_tongta@yahoo.com

Tel: 02-4707564

รศ. ดร. ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์

รศ. ดร. ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (จุฬา)
 • วท.ม. (จุฬา)
 • Ph.D (U.of Queensland)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Microbial Fermentation & Bioprocess

ห้องปฏิบัติการ/website : Microbial Fermentation Technology

E-mail: yuwapin.dan@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707529


ดร. ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล

ดร. ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (จุฬา)
 • วท.ม. (ม.มหิดล)
 • Ph.D (University of Westminster)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Molecular Biology of Fungi
 • Plant-Microbe Interaction
 • Phylogenetic Analysis of Fungi

ห้องปฏิบัติการ/website : Biodiversity

E-mail: taweerat.vic@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707554


ดร. แสงชัย เอกประทุมชัย

ดร. แสงชัย เอกประทุมชัย

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.เกษตรศาสตร์)
 • M.Sc. Lehigh University USA
 • Ph.D (Colorado State University USA)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Fermentation
 • Animal Cell Culture
 • Virus Clearance

ห้องปฏิบัติการ/website : Animal Cell Culture

E-mail: saengchai.ake@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707501


ดร. เยาวลักษณ์ มะปราง รสหอม

ดร. เยาวลักษณ์ มะปราง รสหอม

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.ขอนแก่น)
 • วท.ม. (ม.มหิดล)
 • Ph.D (University of Oxford)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Biotechnology

E-mail: yaowaluck.ros@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707588


นาง ประไพ ธุระกิจ

นาง ประไพ ธุระกิจ

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ.(ส่งเสริมการเกษตร)
 • วิทยาลัยครูจันทรเกษม

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • งานวิจัยด้านบำบัดน้ำเสีย

ห้องปฏิบัติการ/website : Remediation

E-mail: prapai.dur@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707537


ดร. สราวุธ ชื่นค้า

ดร. สราวุธ ชื่นค้า

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.มหิดล)
 • Ph.D (Pennsylavaia State University)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • สาขาวิชาเคมี
 • Nanascience and Nanatechnology

E-mail: sarawut.che@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707431


หลักสูตรการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

ประธานหลักสูตร
ผศ. ดร. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล

ผศ. ดร. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.เชียงใหม่)
 • วท.ม. (สจธ.)
 • Ph.D (Kyushu University)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Ethanol fermentation
 • Composting technology
 • Bioresources Management

ห้องปฏิบัติการ/website : Community Resources Management

E-mail: sudarut.tri@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707556

คณาจารย์
Assoc. Prof Dr. George Andrew Gale

Assoc. Prof. Dr. George Andrew Gale

วุฒิการศึกษา

 • B.S. (Oberlin College)
 • M.Sc. (University of Connecticut)
 • Ph.D. (University of Connecticut)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Ecology and conservation biology

ห้องปฏิบัติการ/website: Conservation Ecology Program
http://cons-ecol-kmutt.weebly.com

E-mail: george.and@kmutt.ac.th, ggkk1990@gmail.com

Tel: 02-4707555


ดร. เลขา ไสลเพชร

ดร. เลขา ไสลเพชร

วุฒิการศึกษา

 • B.S. (ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
 • M.Sc. (ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)
 • Ph.D. (Okayama University,Japan)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Mycoviruses, Biocontrol, Plant pathogenic fungi

ห้องปฏิบัติการ/website: -

E-mail: lakha.sal@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707558

Assoc. Prof. Dr. Tommaso Savini

Assoc. Prof. Dr. Tommaso Savini

วุฒิการศึกษา

 • B.S. Natural Science (Turin University)
 • M.Sc. Natural Science (Turin University)
 • Ph.D. (Liege University)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Ecology and conservation biology

ห้องปฏิบัติการ/website: Conservation Ecology Program
http://cons-ecol-kmutt.weebly.com

E-mail: tommaso.sav@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707571


ดร. วรธา กลิ่นสวาท

ดร. วรธา กลิ่นสวาท

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Conservation Biology,University of Minnesota)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Ecology and conservation biology

ห้องปฏิบัติการ/website: Conservation Ecology Program
http://cons-ecol-kmutt.weebly.com

E-mail: worata.kli@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707559


หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ประธานหลักสูตร
รศ. ดร. ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

รศ. ดร. ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.เกษตร)
 • วท.ม. (ม.เกษตร)
 • Ph.D (Shizuoka University)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Postharvest Disease Control
 • Food Safety in Minimally Processed Fruit and Vegetables
 • Molecular Biology of Plant Pathology

ห้องปฏิบัติการ/website : Postharvest Pathology

E-mail: pongphen.jit@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707722

คณาจารย์
รศ. ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

รศ. ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.เกษตร)
 • วท.ม. (ม.เกษตร)
 • Ph.D (University of Western Sydney)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Postharvest Technology

ห้องปฏิบัติการ/website : Postharvest Physiology

E-mail: apiradee.uth@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707724


รศ. ดร. วาริช ศรีละออง

รศ. ดร. วาริช ศรีละออง

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.หอการค้าไทย)
 • วท.ม. (มจธ.)
 • Ph.D (Kagoshima University)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Quality management and Quality assurance in food Technology
 • Postharvest handling system Of horticultural produces
 • Modifiled atmospheres Storage

ห้องปฏิบัติการ/website : Postharvest Quality Storage and Supply Chain Management

E-mail: varit.sri@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707726


รศ. ดร. เฉลิมชัย วงษ์อารี

รศ. ดร. เฉลิมชัย วงษ์อารี

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (สจล.)
 • วท.ม. (ม.เกษตร)
 • Ph.D (U.of Nottingham)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Molecular and Cellular Biology of Perishable Crops
 • Plant Biochemistry in Postharvest Technology

ห้องปฏิบัติการ/website : Postharvest Biochemistry / Molecular Biology
www.pht-molec.kmutt.ac.th/

E-mail: chalermchai.won@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707725

รศ. ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย

รศ. ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.ขอนแก่น)
 • วท.ม. (ม.เกษตร)
 • Ph.D (Kyoto University, Japan)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Seed Science, Food chemistry In Protein
 • การวิเคราะห์สารเคมีโดยวิธี HPCL

ห้องปฏิบัติการ/website : Postharvest Technology of Seed and Grain
http://www.grain-seed.kmutt.ac.th/

E-mail: songsin.pho@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707723


รศ. ดร. ศิริชัย กัลยาณรัตน์

รศ. ดร. ศิริชัย กัลยาณรัตน์

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ.(ม.ขอนแก่น)
 • วท.ม. (ม.เกษตร)
 • Ph.D (University of Tsukuba)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Postharvest Physiology
 • Horticultural Physiology Postharvest Physiology of Fruits

ห้องปฏิบัติการ/website :

E-mail: sirichai.kan@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707721

นักวิจัย
เลขานุการหลักสูตร
ผศ. ดร. มัณฑนา บัวหนอง

ผศ. ดร. มัณฑนา บัวหนอง

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ (สจพ.)
 • วท.ม (มจธ.)
 • Ph.D (Liebniz University Hannover)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Horticutture
 • Postharvest Technology

ห้องปฏิบัติการ/website : Postharvest Technology of Ornamental Plant

E-mail: mantana.bua@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707731


ผศ. ดร. พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย

ผศ. ดร. พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ (ม.ราชภัฎจันทรเกษม)
 • วท.ม (มจธ.)
 • Ph.D (Kagoshima University,Japan)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Plant Resource Production

ห้องปฏิบัติการ/website : Postharvest of Plant Senescence

E-mail: panida.boo@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707732

ผศ. ดร. ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ

ผศ. ดร. ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D.(Univeersity of Tsukuba, Japan)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีการเกษตร

ห้องปฏิบัติการ/website : Postharvest Quality Storage and Supply Chain Management

E-mail: nutthachai.pon@kmutt.ac.th

Tel: 02-470-7734


หลักสูตรเทคโนโลยีชีวเคมี

ประธานหลักสูตร
รศ. ดร. นิษก์นิภา สุนทรกุล

รศ. ดร. นิษก์นิภา สุนทรกุล

วุฒิการศึกษา

 • วทม. (University of British Columbia)
 • Ph.D(McGill University)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Biochemistry and Molecular Biology
 • Yeast Genetics and Gene Technology

ห้องปฏิบัติการ/website : Gene Technology
http://www.genetech.kmutt.ac.th/

E-mail: nitnipa.soo@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707764

คณาจารย์
รศ. ดร. กนก รัตนะกนกชัย

รศ. ดร. กนก รัตนะกนกชัย

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.ขอนแก่น)
 • วท.ม. (สจธ.)
 • Ph.D (Tokyo University of Agricultural and Technology)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Enzyme Technology
 • Protein Engineering

ห้องปฏิบัติการ/website : EnzymeTechnology

E-mail: khanok.rat@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707755


รศ. ดร. ดุษฎี อุตภาพ

รศ. ดร. ดุษฎี อุตภาพ

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.มหิดล)
 • วท.ม. (สจธ.)
 • Ph.D (Kyushu University)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Membrane Technology
 • Carbohydrate Technology

ห้องปฏิบัติการ/website : Carbohydrate Technology
www.carbohydrate.kmutt.ac.th<\a>

E-mail: dudsadee.utt@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707754


ผศ. ดร. รัตนชัย ไพรินทร์

ผศ. ดร. รัตนชัย ไพรินทร์

วุฒิการศึกษา

 • วศ.บ. (ม.ขอนแก่น)
 • M.Sc (University of Tokyo)
 • Ph.D (University of Tokyo)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Biomass Gasifier
 • การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • การทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

ห้องปฏิบัติการ/website : Lipid Technology
http://www.force.kmutt.ac.th/

E-mail: rattanachai.pai@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707756


Asst. Prof. Dr. Chakrit Tachaapaikoon

Asst. Prof. Dr. Chakrit Tachaapaikoon

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (มจธ.)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Enzyme Technology / Biomass Degradation Technology / Anaerobic Digester / Extreamly Microorganism

ห้องปฏิบัติการ/website: EnzymeTechnology

E-mail: chakrit.tac@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707757


Asst. Prof. Dr. Patthra Pason

Asst. Prof. Dr. Patthra Pason

วุฒิการศึกษา

 • -

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Discovery of Novel Microorganism and Enzyme for Biomass Utilization / Cellulolytic and Xylanolytic Multienzyme Complex for Lignocellulose Degradation / Enzyme Production and Purification Technology / Applications of Enzyme for Bio-refinery

ห้องปฏิบัติการ/website: -

E-mail: patthra.pas@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707765

รศ. ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์

รศ. ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (จุฬา)
 • วท.ม. (จุฬา)
 • Ph.D (AIT)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีทางอาหารและกลิ่นรส

ห้องปฏิบัติการ/website : Flavor and Fragrance Technology

E-mail: nutta.lao@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707752


รศ. ดร. อรพิน เกิดชูชื่น

รศ. ดร. อรพิน เกิดชูชื่น

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.เกษตร)
 • วท.ม. (ม.เกษตร)
 • Ph.D (Mississippi State University)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Plant Physiology
 • Plant Biochemistry
 • Plant Extract and Essential Oil
 • Plant Bioactives
 • Experimental Design
 • Agricultural Extension and Planning

ห้องปฏิบัติการ/website : Plant Science and Agricultural Technology
www.plant.kmutt.ac.th/

E-mail: orapin.ker@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707781


รศ. ดร. กรณ์กนก อายุสุข

รศ. ดร. กรณ์กนก อายุสุข

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.ขอนแก่น)
 • M.Sc. (มจธ.)
 • Ph.D (มจธ.)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • แก๊สโครมาโตกราพี

ห้องปฏิบัติการ/website : Lipid Technology
http://www.force.kmutt.ac.th/

E-mail: kornkanok.ary@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707758


 Asst. Prof. Dr. Rattiya Weanukul

Asst. Prof. Dr. Rattiya Weanukul

วุฒิการศึกษา

 • -

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Biomass Conversion and Biorefinery Technology / Microbial Enzymes and Their Applications in Industries / Modification of Enzymes for Enhanced Functionality

ห้องปฏิบัติการ/website: -

E-mail: rattiya.wea@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707766


Dr. Paripok Phitsuwan

Dr. Paripok Phitsuwan

วุฒิการศึกษา

 • -

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Cellulosomics/ Bioproducts/ Biorefinery and Biofuels

ห้องปฏิบัติการ/website: -
http://www.kmutt.ac.th/rippc/rbio12.htm

E-mail: paripok.phi@kmutt.ac.th

Tel: 02-4707768


ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
รศ. ดร. คณิต กฤษณังกูร

รศ. ดร. คณิต กฤษณังกูร

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (ม.มหิดล)
 • วท.ม. (ม.มหิดล)
 • Ph.D (Michigan State University )

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Biochemistry, Lipid Technology
 • Gas Chromatography

ห้องปฏิบัติการ/website : Lipid Technology
http://www.force.kmutt.ac.th/

E-mail: kanit.kri@kmutt.ac.th

Tel: 02-47047759


หลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

ประธานหลักสูตร
ผศ. ดร. เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์

ผศ. ดร. เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์

วุฒิการศึกษา

 • วศ.บ. (มจธ.)
 • วท.ม. (จุฬาฯ)
 • Ph.D (University of Edinburgh)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Systems biology and bioinformatics in metabolism of pathogen
 • Bioinformatics for drug targets identification
 • Genome-scale metabolic network reconstruction
 • Transcriptional regulatory network reconstruction
 • Structural analysis of biochemical networks

E-mail: saowalak.kal@kmutt.ac.th

คณาจารย์
ผศ. ดร. ตรีนุช สายทอง

ผศ. ดร. ตรีนุช สายทอง

วุฒิการศึกษา

 • วศ.บ. (มจธ.)
 • วท.ม. (วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี)
 • Ph.D (University of Edinburgh)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Systems biology and bioinformatics in plant metabolism
 • Modelling of metabolic and genetic networks
 • Pathway reconstruction
 • Model analysis: robustness analysis
 • Optimisation methods in biological modelling
 • Toy-model simulation

E-mail: treenut.sai@kmutt.ac.th

Tel: 02-470-7714


Kamolchanok Claire Chewapreecha

Dr. Kamolchanok Claire Chewapreecha

วุฒิการศึกษา

 • BA. สาขา Natural Science
 • Ph.D สาขา System Biology

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • System Biology
 • Microbial Genomics

E-mail: kamolchanok.che@kmutt.ac.th

Tel: 02-470-7532

ผศ. ดร. ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์

ผศ. ดร. ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Virginia Polytechnic Institute and State University)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Bioinformatics

E-mail: teeraphan.lao@mail.kmutt.ac.th

Tel: 02-470-7532


Kanthida Kusonmano

Dr. Kanthida Kusonmano

วุฒิการศึกษา

 • B.Sc. in Computer Science
 • M.Sc. in Bioinformatics
 • Ph.D. in Bioinformatics

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Bioinformatics mainly on high-throughput and high-dimensional data analysis e.g. Next-generation sequencing data analysis, microarray data analysis, etc.
 • Biomarkers identification using supervised and unsupervised machine learning.
 • Metagenomics data analysis

E-mail: tangmok@gmail.com

Tel: 02-470-7407