complain
facebook
twitter
blog
line

ประกาศ เรื่อง การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

31 August 2015

ประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

      เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ควบคู่กับการเรียนครบตามหลักสูตร จึงกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา โดยเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดย สำนักงานกิจการนักศึกษา หรือคณะและภาควิชา ทั้งนี้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2558 ถึง เดือนมีนาคม 2559 โดย นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป สามารถเข้าร่วมเพื่อเก็บชั่วโมงปัจฉิมนิเทศได้ นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานกิจการนักศึกษา หรือคณะและภาควิชา ที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาส ต่อไป

ทั้งนี้  ผู้ที่ไม่เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ จะถือว่าไม่ครบขั้นตอนของการสำเร็จการศึกษา

ประกาศ   ณ  วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

<< อ่านข่าวทั้งหมด