complain
facebook
twitter
blog
line

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาเข้าร่วมอบรม/สัมมนา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 2557

19 January 2015

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
เข้าร่วมอบรม/สัมมนา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 2557

1. มาลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม 15-30 นาที หากมาช้ากว่านี้จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ

2. ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองเท่านั้น

3. รับ “แบบประเมินโครงการ” เฉพาะตอนลงทะเบียนเท่านั้น

4. เข้าฟังการบรรยาย ตลอดระยะเวลาการอบรม/สัมมนา

5. ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องอบรม/สัมมนา ในระหว่างการบรรยาย

6. ประเมินแบบสอบถาม ตามความเป็นจริง

7. สแกนบัตรนักศึกษาบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ช่วงท้ายเมื่อการอบรมเสร็จสิ้นเท่านั้น


       เพื่อเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา มจธ. Integrity : Respect and Care : Continuous Improvement : Do something นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม “ข้อปฏิบัติ” อย่างครบถ้วน มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม


>>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อปฏิบัติ<<<<< อ่านข่าวทั้งหมด