complain
facebook
twitter
blog
line

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่โลกอาชีพ

28 November 2014 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่โลกอาชีพ
มีทั้งหมด 5 หัวข้อ นักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความต้องการ

((((( นักศึกษาปีสุดท้าย จะได้ชั่วโมงปัจฉิมนิเทศ ))))

19 ม.ค. 58 การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ 
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์

26 ม.ค. 58 มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล (ทฤษฎี) 
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์

2 ก.พ. 58 มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล (ปฏิบัติ) 
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ม.ราชภัฎสวนดุสิต 
(เนื่องจากหัวข้อนี้ต้องมีการจองและจำนวนคนที่แน่นอน 
จึงขอเก็บค่าใช้จ่าย คนละ 200 บ. สำหรับกิจกรรมนี้)


9 ก.พ. 58 เทคนิคและมารยาทในการสมาคมต่างๆ 
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์

16 ก.พ. 58เตรียมความพร้อมและเทคนิคสัมภาษณ์งาน 
เวลา 13.30-16.30 น. ณ Slope200

((((( นักศึกษาปีสุดท้าย จะได้ชั่วโมงปัจฉิมนิเทศ ))))

คลิกที่นี่เพื่อสำรองที่นั่ง

<< อ่านข่าวทั้งหมด