complain
facebook
twitter
blog
line

ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง

21 October 2014 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้กำหนดจัด โครงการมหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกงขึ้น ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.  และการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ในหัวข้อ "ธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


เพื่อความสะดวก โปรดสำรองที่นั่ง 
ได้ที่ คุณปนาลี แทนประสาน โทร. 02 470 8093 
ภายในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557
<< อ่านข่าวทั้งหมด