complain
facebook
twitter
blog
line

สรุปโครงการท่องโลกห้องสมุดดิจิตอล

10 July 2014

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 สำนักงานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการการเรียนรู้นอกหลักสูตร (Extra Curricular Courses) ในหัวข้อกิจกรรม "ท่องโลกห้องสมุดดิจิตอล" ขึ้น เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในด้านการศึกษาค้นคว้าและการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย โดยการพานักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชม สำนักหอสมุด มจธ. โดยมีวิทยากรเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักหอสมุด มจธ. ให้การอบรมเกี่ยวกับหอสมุด มจธ. การค้นหาข้อมูล และการใช้ห้องสมุดดิจิตอล รวมถึงการพาเยี่ยมชมหอสมุดชั้นต่างๆ
ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ให้ความสนใจ และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี นักศึกษาที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจและประทับใจในการได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุด มจธ. ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในด้านการศึกษาค้นคว้าแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมให้รู้จักสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอีกด้วย


<< อ่านข่าวทั้งหมด