complain
facebook
twitter
blog
line

ข่าวสาร

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
read more
หลักเกณฑ์ สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา คณะ ภาควิชาและกลุ่มนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
read more
ประกาศ เรื่อง การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ควบคู่กับการเรียนครบตามหลักสูตร จึงกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ
read more
ขอเชิญนักศึกษา มจธ.เข้าร่วมโครงการ "อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา"
มจธ.ร่วมกับกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทุ่งครุในโครงการจัดตั้ง "อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา"
read more
เดินทางปลอดภัย กับ KMUTT Safe Life Night Care
KMUTT Safe Life Night Care
รถสวัสดิการรับ-ส่งนักศึกษา บุคลากร มจธ.
กลับที่พักบริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัย
read more
ข้อมูลผลงานนักศึกษาประจำปี 2557
ข้อมูลผลงานนักศึกษาประจำปี 2557 และ แบบฟอร์มสำหรับอัพเดทข้อมูล
read more
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาเข้าร่วมอบรม/สัมมนา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 2557
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
เข้าร่วมอบรม/สัมมนา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 2557
read more
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำรองที่นั่งโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่โลกอาชีพ
นักศึกษาที่สำรองที่นั่ง
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่โลกอาชีพ
read more
ประชาสัมพันธ์กำหนดการอนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดการอนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
read more
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่โลกอาชีพ
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่โลกอาชีพ
มีทั้งหมด 5 หัวข้อ นักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
read more
ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้กำหนดจัด โครงการมหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกงขึ้น
read more
ประกาศ เรื่อง การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ เรื่อง การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
read more
เปิดแล้ว!!! สำนักงานกิจการนักศึกษาเปิดให้นักศึกษาไทย แจ้งความประสงค์ทำประกันสุขภาพแล้ว
สำนักงานกิจการนักศึกษา แจ้งขั้นตอนการขอทำประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาไทย (ตามความสมัครใจ
read more
สรุปโครงการติดดาว เมนูเด็ด รอบ มจธ. (ครั้งที่ 2)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 สำนักงานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการการเรียนรู้นอกหลักสูตร (Extra Curricular Courses) ในหัวข้อกิจกรรม "ติดดาว เมนูเด็ด รอบ มจธ.(ครั้งที่ 2)" ขึ้น
read more
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมมากมาย จัดขึ้นทุกเดือน!!!
read more
ประชาสัมพันธ์โครงการจุดประกายชีวิต ด้วยการเรียนรู้จริง (ครั้งที่ 3)
ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด จังหวัดชลบุรี
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 10.00 – 17.00 น.
read more
ประชาสัมพันธ์โครงการจุดประกายชีวิต ด้วยการเรียนรู้จริง (ครั้งที่ 2)
ณ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด จ.สมุทรสาคร
read more
ประชาสัมพันธ์โครงการจุดประกายชีวิต ด้วยการเรียนรู้จริง
โครงการจุดประกายชีวิต ด้วยการเรียนรู้จริง
ณ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA)
read more
สรุปโครงการท่องโลกห้องสมุดดิจิตอล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 สำนักงานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการการเรียนรู้นอกหลักสูตร (Extra Curricular Courses) ในหัวข้อกิจกรรม "ท่องโลกห้องสมุดดิจิตอล" ขึ้น
read more
สรุปโครงการติดดาว เมนูเด็ด รอบ มจธ.
เมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 สำนักงานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการการเรียนรู้นอกหลักสูตร (Extra Curricular Courses) ในหัวข้อกิจกรรม "ติดดาว เมนูเด็ด รอบ มจธ." ขึ้น
read more