BANNER
Quality Section

โครงการฝึกอบรม Quality Concept สำนักบริหารอาคารและสถานที่ ครั้งที 05/26/2017 โครงการฝึกอบรม Quality Concept สำนักบริหารอาคารและสถานที่ ครั้งที
คุณอาทร สังขสมิท ได้บรรยายให้ความรู้ Quality Concept หมวดที่ 1 Why’s TQM? What’s QA? แก่บุคลากรของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน สำนักบริหารอาคารและสถานที่ ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 สำนักบริหารอาคารและสถานที่ 

JGSEE EdPEx 1/60: การระบุ performance ที่คณะต้องการปรับปรุง 05/26/2017 JGSEE EdPEx 1/60: การระบุ performance ที่คณะต้องการปรับปรุง
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ผู้อำนวยการ ได้ร่วมหารือกับสำนักงานประกันคุณภาพ นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัยและ ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ ถึง performance ที่คณะต้องการปรับปรุง โดยคณะมีดำริของโครงการ คือ การทำให้งานวิจัยมุ่งสู่ Thailand 4.0 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะต้องการที่จะปรับปรุงถึง product performance ด้านงานวิจัย โดยหารือร่วมกัน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม JGSEE ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. 

โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 05/26/2017 โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่
การนำเสนอ กระบวนการทำงานของบุคลากรผู้เข้าอบรม ผ่าน SIPOC โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ คณะศิลปศาสตร์ ป็นผู้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ แก่บุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มที่ 2 ของคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน คณะศิลปศาสตร์ ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 309 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. 

FIBO EdPEx: การระบุ performance ที่ต้องการปรับปรุง 05/26/2017 FIBO EdPEx: การระบุ performance ที่ต้องการปรับปรุง
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม นำโดย ผู้อำนวยการสถาบัน ได้หาร่วมหารือกับสำนักงานประกันคุณภาพ นำโดย รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ถึง performance ที่สถาบันฯ ต้องการปรับปรุง โดยสถาบันมีเครื่องมือในการปรับปรุง performance คือ Balanced Score Card แต่แนวทางควรมีการปรับแก้ให้เป็น performance-based approach มากขึ้นเพื่อมุ่งสู่ performance excellence ตามเจตนาของ EdPEx ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:00 – 11:00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ชั้น 3 มจธ 

โครงการฝึกอบรม Quality Concept สำนักหอสมุด ครั้งที่ 10 05/26/2017 โครงการฝึกอบรม Quality Concept สำนักหอสมุด ครั้งที่ 10
การนำเสนอ กระบวนการทำงานของบุคลากรผู้เข้าอบรม ผ่าน SIPOC โดยมีวิทยากร คุณกรรณิการ์ แสงทอง สำนักหอสมุด และ ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ เป็นผู้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ แก่บุคลากรสำนักหอสมุด วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักหอสมุด 

โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะวิทยาศาสตร์ (Training) 05/26/2017 โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะวิทยาศาสตร์ (Training)
ผศ.ดร.นงพงา คุณจักร คณะวิทยาศาสตร์ ได้ปรึกษาการสอน Quality Concept หมวดที่ 3 Problem Solving, PDCA สำหรับการบรรยายให้ความรู้ แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรใน คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.30-12.00น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ 

การประเมินคุณภาพหลักสูตรแบบ Desktop Assessment 05/26/2017 การประเมินคุณภาพหลักสูตรแบบ Desktop Assessment
ตามที่ มจธ. ได้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งสำนักงานประกันคุณภาพมีการจัดการประเมินคุณภาพหลักสูตรแบบ Desktop Assessment โดยในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ห้อง AD-613 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี ทีมคณะกรรมการประเมินหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการทำ consensus เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในทีม

โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 05/26/2017 โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่
การนำเสนอ กระบวนการทำงานของบุคลากรผู้เข้าอบรม ผ่าน SIPOC โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ แก่บุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มที่ 2 ของคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน คณะศิลปศาสตร์ ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.30น.ณ ห้องประชุม 309 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ 

โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 05/26/2017 โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4
การนำเสนอ กระบวนการทำงานของบุคลากรผู้เข้าอบรม ผ่าน SIPOC โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล และ ผศ.ดร.นงพงา คุณจักร คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องสัมนา อาคารเครื่องมือ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์

โครงการฝึกอบรม Quality Concept สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/26/2017 โครงการฝึกอบรม Quality Concept สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานประกันคุณภาพ และผู้รับผิดชอบแผนโครงการฝึกอบรม Quality Concept ของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) ร่วมปรึกษาและหารือการจัดทำแผนการให้ความรู้ Quality Concept แก่บุคลากร ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม สวท. ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี 

SIT EdPEx: หารือการนำประเด็นที่ได้จาก OP มากำหนดโครงการปรับปรุง 05/26/2017 SIT EdPEx: หารือการนำประเด็นที่ได้จาก OP มากำหนดโครงการปรับปรุง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยคณบดี ได้ร่วมหารือกับสำนักงานประกันคุณภาพ นำโดย รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ถึงโครงการการปรับปรุงเชิงกลยุทธ์ในการจัดการงานวิจัย เพื่อให้เกิดงานวิจัยจากคณะเพิ่มมากขึ้น โดยมีมติที่ประชุม คือ แนะนำให้คณะทำความเข้าใจกับระบบการวิจัยในปัจจุบัน และกำหนดแนวความคิดของแนวทางทีต้องการปรับปรุงว่า ต้องการเน้นผลการดำเนินการด้านใด ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม AD-612 ชั้น 6 สำนักงานประกันคุณภาพ มจธ.

โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ 2 05/26/2017 โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ 2
ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ คณะศิลปศาสตร์ ได้บรรยายให้ความรู้ Quality Concept หมวดที่ 2 Q Concept, Customer, Product, SIPOC แก่บุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มที่ 2 ของคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน คณะศิลปศาสตร์ ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00น.ณ ห้องประชุม 309 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์

FIBO EdPEx: ทำความเข้าใจกับแนวความคิดของ EdPEx 05/26/2017 FIBO EdPEx: ทำความเข้าใจกับแนวความคิดของ EdPEx
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม นำโดย ผู้อำนวยการสถาบัน ได้หาร่วมหารือกับสำนักงานประกันคุณภาพ นำโดย รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ถึงแนวความคิดของ EdPEx ถึงประเด็นของ integrated management system ว่าระบบมีการเชื่อมโยงกันประการใด โดย อ.กิติศักดิ์ ได้แนะนำถึงผลลัพธ์ในหมวด 7 ของ EdPEx จะมีการเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการบริหารในหมวดการนำ (1,2,3) ด้วย ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ห้องประชุม 305 ชั้น 3 สถาบันวิทยากรหุ่นยนต์ภาคสนา มจธ. 

SBT EdPEx : ให้คำปรึกษาแผนฯ เพื่อปรับให้เป็น strategic improvemen 05/26/2017 SBT EdPEx : ให้คำปรึกษาแผนฯ เพื่อปรับให้เป็น strategic improvemen
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีนำโดยคณบดี ได้ร่วมหารือกับสำนักงานประกันคุณภาพนำโดย รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ได้ร่วมหารือถึงโครงการปรับปรุงเชิงกลยุทธ์ โดยได้เริ่มต้นจากการนิยามปัญหาของคณะ เพื่อเชื่อมโยงถึง performance ที่คณะปรับปรุง ซึ่งพบว่า ประเด็นอยู่ที่ product performance แต่ financial performance คือ ผลสืบเนื่องจากปัญหาดังกล่าว โดยมีมติจากที่ประชุม คือ ควรเสนอโครงการในรูปแบบของ comprehensive project ซึ่งจะมีการนำมาหารืออีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป โดยกาหารือจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09:30 -12:00 ณ ห้องประชุมคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ. บางขุนเทียน 

โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะทรัพยกรชีวภาพและเทคโนโลยี ครั้ง 05/26/2017 โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะทรัพยกรชีวภาพและเทคโนโลยี ครั้ง
ผศ.ดร.พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย ได้บรรยายให้ความรู้ Quality Concept หมวดที่ 2 Q Concept, Customer, Product, SIPOC แก่บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.30น. ณ ห้องประชุม BT249 ชั้น 2 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 

โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะทรัพยกรชีวภาพและเทคโนโลยี ครั้ง 05/26/2017 โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะทรัพยกรชีวภาพและเทคโนโลยี ครั้ง
ผศ.ดร.พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย ได้บรรยายให้ความรู้ Quality Concept หมวดที่ 1 Why’s TQM? What’s QA? แก่บุคลากรของคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.30น. ณ 

โครงการฝึกอบรม Quality Concept SoLA ครั้งที่ 9 05/26/2017 โครงการฝึกอบรม Quality Concept SoLA ครั้งที่ 9
ดร.วิศิษฎ์ศรี วิยะรัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้บรรยายให้ความรู้ Quality Concept หมวดที่ 3 Problem Solving, PDCA แก่บุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มที่ 1 ของคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน คณะศิลปศาสตร์ ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 309 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ 

โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 05/26/2017 โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่
ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ คณะศิลปศาสตร์ ได้บรรยายให้ความรู้ Quality Concept หมวดที่ 2 Q Concept, Customer, Product, SIPOC แก่บุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มที่ 2 ของคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน คณะศิลปศาสตร์ ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 904 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ 

โครงการฝึกอบรม Quality Concept SoLA ครั้งที่ 8 05/26/2017 โครงการฝึกอบรม Quality Concept SoLA ครั้งที่ 8
การนำเสนอ กระบวนการทำงานของบุคลากรผู้เข้าอบรม ผ่าน SIPOC โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ และ ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ เป็นผู้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 309 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ 

โครงการฝึกอบรม Quality Concept สำนักหอสมุด ครั้งที่ 8 05/26/2017 โครงการฝึกอบรม Quality Concept สำนักหอสมุด ครั้งที่ 8
คุณกรรณิการ์ แสงทอง สำนักหอสมุด ได้บรรยายให้ความรู้ Quality Concept หมวดที่ 3 Problem Solving และ PDCA แก่บุคลากรของสำนักหอสมุด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน สำนักหอสมุด ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-11.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักหอสมุด 


News 1 - 20 of 570
First | Prev. | 1 2 3 4 5 | Next | Last All


free counters