BANNER
ประกาศรับสมัครงาน
 
03/08/2018

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง         นักฝึกอบรมและการศึกษา สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือเทียบเท่า

งานที่รับผิดชอบ (Job)

1.       จัดทำแผนการและดำเนินงานด้านการฝึกอบรมด้านคุณภาพให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย

2.       จัดทำแผนการและดำเนินงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย

3.       วางแผนและจัดทำโครงงาน (project) ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม       สามารถดูได้จากไฟล์แนบ

ส่งใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณศิวพร นุ่นคำ เบอร์โทรศัพท์ 02-4708169 อีเมล์ siwaporn.noo@kmutt.ac.thfree counters