BANNER
แจ้งหน่วยงานผู้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 
08/30/2017

แจ้งหน่วยงานผู้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ในปี 2560 สำนักงานประกันคุณภาพได้ทบทวนและถอดบทเรียนกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของรอบปีที่ผ่านมา จึงเสนอให้มีการปรับระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าวให้มีประสิทธิผลและสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรมากขึ้น สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 จึงมีมติเห็นชอบการปรับระบบการประเมินคุณภาพ และเพื่อให้หน่วยงานรับการประเมินมีความเข้าใจในกระบวนการประเมินคุณภาพฯ ดังกล่าว สำนักงานประกันคุณภาพได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด้านหลักสูตร ด้านการประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม AD-907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี clcik

free counters