BANNER
โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
08/30/2017

โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.สนั่น สระแก้ว และ ผศ .ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้บรรยายให้ความรู้ Quality Concept ในหัวข้อ Management Concept ครั้งที่ 1 แก่หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้านักบริหารงานทั่วไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพและสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 ชั้น 3 อาคาร CB-4 clcik

 free counters