BANNER
โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
08/30/2017

โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.สนั่น สระแก้ว ผศ .ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา คุณดาวใจ ศรีจันทร์และ คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ปรึกษา รูปแบบการสอน Quality Concept สำหรับการบรรยายให้ความรู้ แก่หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้านักบริหารงานทั่วไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-15.00น. ณ ห้องประชุม AD-612 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 clcik
free counters