BANNER
โครงการฝึกอบรม Quality Concept สำนักบริหารอาคารและสถานที่ ครั้งที
 
05/26/2017

โครงการฝึกอบรม Quality Concept สำนักบริหารอาคารและสถานที่ ครั้งที

คุณอาทร สังขสมิท ได้บรรยายให้ความรู้ Quality Concept หมวดที่ 1 Why’s TQM? What’s QA? แก่บุคลากรของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน สำนักบริหารอาคารและสถานที่ ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 สำนักบริหารอาคารและสถานที่ click

free counters