BANNER
โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่
 
05/26/2017

โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่

การนำเสนอ กระบวนการทำงานของบุคลากรผู้เข้าอบรม ผ่าน SIPOC โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ คณะศิลปศาสตร์ ป็นผู้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ แก่บุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มที่ 2 ของคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน คณะศิลปศาสตร์ ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 309 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. click

free counters