BANNER
JGSEE EdPEx 1/60: การระบุ performance ที่คณะต้องการปรับปรุง
 
05/26/2017

JGSEE EdPEx 1/60: การระบุ performance ที่คณะต้องการปรับปรุง

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ผู้อำนวยการ ได้ร่วมหารือกับสำนักงานประกันคุณภาพ นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัยและ ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ ถึง performance ที่คณะต้องการปรับปรุง โดยคณะมีดำริของโครงการ คือ การทำให้งานวิจัยมุ่งสู่ Thailand 4.0 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะต้องการที่จะปรับปรุงถึง product performance ด้านงานวิจัย โดยหารือร่วมกัน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม JGSEE ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ.click
free counters