BANNER
โครงการฝึกอบรม Quality Concept สำนักหอสมุด ครั้งที่ 10
 
05/26/2017

โครงการฝึกอบรม Quality Concept สำนักหอสมุด ครั้งที่ 10

การนำเสนอ กระบวนการทำงานของบุคลากรผู้เข้าอบรม ผ่าน SIPOC โดยมีวิทยากร คุณกรรณิการ์ แสงทอง สำนักหอสมุด และ ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ เป็นผู้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ แก่บุคลากรสำนักหอสมุด วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักหอสมุด click


free counters