BANNER
Trainer ปรึกษาการสอน ในโครงการฝึกอบรม Quality Concept
 
12/21/2016

Trainer ปรึกษาการสอน ในโครงการฝึกอบรม Quality Concept

สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการฝึกอบรม Quality Concept แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย
โดย Trainer ของสถาบันการเรียนรู้ (LI) ได้ปรึกษาการสอน และเตรียมสอน ในโครงการฝึกอบรม Quality Concept ของสถาบันการเรียนรู้ ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม AD-612 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้ Quality Concept แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้ ติดตามรูปเพิ่มเติม clickfree counters