BANNER
ศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ ณ กองพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล
 
08/21/2012

ศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ ณ กองพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล

           วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมโดย  ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ (รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร) ดร.นันทน์ ถาวรังกูร (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ) รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (ที่ปรึกษางานประกันคุณภาพ) ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ (ที่ปรึกษางานประกันคุณภาพ) ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย  (ที่ปรึกษางานประกันคุณภาพ) และทีมงานประกันคุณภาพฯ ประกอบด้วย คุณสุดเขต แจ้งกระจ่าง  คุณมนตรี ก่อพงศ์เจริญชัย  คุณรัตน์สุดา บริรักษ์  คุณวาสินี แก้วขาว คุณศศิกร สงขาว และ คุณธรณ์ธันย์ วงศ์จันทร์ ได้ไปศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ กองพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้บริหาร และบุคลากร จากกองพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล


           การศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ ทีมงานประกันคุณภาพการศึกษาของ มจธ. และ ม.มหิดล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความเห็นต่างๆร่วมกัน เริ่มต้นด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีนโยบายในการนำระบบการบริหารโดยรวมเพื่อให้เกิดคุณภาพหรือ Total Quality Management (TQM) มาใช้บูรณาการระบบการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นกลไกสร้างความมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิตและงานวิจัยให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้าและผู้รับบริการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในแนวปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผนวกการประกันคุณภาพเข้าสู่ระบบงานประจำและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรทุกระดับ เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อใช้ถอดบทเรียนวิวัฒนาการและพัฒนาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา มจธ. มุ่งมั่นว่าจะนำแนวคิดดีๆ ที่ได้จากการดูงานครั้งนี้ ไปใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ของ มจธ. ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ Clickfree counters