BANNER
ประวัติความเป็นมาของงานประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบ

ประวัติความเป็นมาของงานประกันคุณภาพการศึกษา


           งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

          ในช่วงแรกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดำเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย และกำหนดให้งานประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานหลักสูตร กองบริการการศึกษา โดยประสานงานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นจากผู้แทนคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการเป็นประธาน จนกระทั่งเดือนสิงหาคม 2543 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้บุคลากรเพื่อรับผิดชอบประจำ จำนวน 3 คน ขึ้นตรงต่อกองบริการการศึกษา โดยรับผิดชอบงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเพื่อเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภาย นอก และประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)


ประวัติความเป็นมาของโครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบ

          ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการจากมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในปี 2541 มหาวิทยาลัยได้นำแนวคิดการบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management - TQM) มาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในเชิงแข่งขัน และมีความสามารถในการปรับตัวให้อยู่รอดและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง อันจะมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้


           มหาวิทยาลัยได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการเพิ่มผลผลิตเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย และได้มอบหมายให้งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน สังกัดกองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ในปี 2543 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภาพ มจธ. (มกราคม - ธันวาคม 2543) โดยมีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใน มจธ. ในปี 2544 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบได้มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ โดยได้แยกตัวออกจากกองแผนงานมาเป็นหน่วยงานอิสระและได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น “โครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบ” สังกัดสำนักงานอธิการบดี

          ปัจจุบันโครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบทำหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานของมหาวิทยาลัยโดยนำแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้เป็นกรอบเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยผ่านกลไกการทำวิจัย การให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน และการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย


free counters