BANNER
Quality Section

  

 
โครงการฝึกอบรม Quality Concept สำนักบริหารอาคารและสถานที่ ครั้งที 05/26/2017
โครงการฝึกอบรม Quality Concept สำนักบริหารอาคารและสถานที่ ครั้งที
คุณอาทร สังขสมิท ได้บรรยายให้ความรู้ Quality Concept หมวดที่ 1 Why’s TQM? What’s QA? แก่บุคลากรของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน สำนักบริหารอาคารและสถานที่ ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 สำนักบริหารอาคารและสถานที่ 
JGSEE EdPEx 1/60: การระบุ performance ที่คณะต้องการปรับปรุง 05/26/2017
JGSEE EdPEx 1/60: การระบุ performance ที่คณะต้องการปรับปรุง
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ผู้อำนวยการ ได้ร่วมหารือกับสำนักงานประกันคุณภาพ นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัยและ ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ ถึง performance ที่คณะต้องการปรับปรุง โดยคณะมีดำริของโครงการ คือ การทำให้งานวิจัยมุ่งสู่ Thailand 4.0 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะต้องการที่จะปรับปรุงถึง product performance ด้านงานวิจัย โดยหารือร่วมกัน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม JGSEE ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. 
โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 05/26/2017
โครงการฝึกอบรม Quality Concept คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่
การนำเสนอ กระบวนการทำงานของบุคลากรผู้เข้าอบรม ผ่าน SIPOC โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ คณะศิลปศาสตร์ ป็นผู้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ แก่บุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มที่ 2 ของคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใน คณะศิลปศาสตร์ ได้มีความรู้ในศาสตร์คุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการทำงานได้ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 309 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ. 
FIBO EdPEx: การระบุ performance ที่ต้องการปรับปรุง 05/26/2017
FIBO EdPEx: การระบุ performance ที่ต้องการปรับปรุง
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม นำโดย ผู้อำนวยการสถาบัน ได้หาร่วมหารือกับสำนักงานประกันคุณภาพ นำโดย รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ถึง performance ที่สถาบันฯ ต้องการปรับปรุง โดยสถาบันมีเครื่องมือในการปรับปรุง performance คือ Balanced Score Card แต่แนวทางควรมีการปรับแก้ให้เป็น performance-based approach มากขึ้นเพื่อมุ่งสู่ performance excellence ตามเจตนาของ EdPEx ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:00 – 11:00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ชั้น 3 มจธ 
โครงการฝึกอบรม Quality Concept สำนักหอสมุด ครั้งที่ 10 05/26/2017
โครงการฝึกอบรม Quality Concept สำนักหอสมุด ครั้งที่ 10
การนำเสนอ กระบวนการทำงานของบุคลากรผู้เข้าอบรม ผ่าน SIPOC โดยมีวิทยากร คุณกรรณิการ์ แสงทอง สำนักหอสมุด และ ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ เป็นผู้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ แก่บุคลากรสำนักหอสมุด วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักหอสมุด 

Update 2 Sep 2015


        
 


free counters