BANNER
ผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บ
 1. ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อเว็บไซต์
  ปานกลาง  
   5 (29.41%)
  มากที่สุด  
   4 (23.53%)
  มาก  
   4 (23.53%)
  ควรปรับปรุง  
   3 (17.65%)
  น้อย  
   1 (5.88%)


 1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ สำหรับการจัดทำวารสารตรวจสอบภายใน
  เห็นด้วย  
   3 (100%)
  ไม่เห็นด้วย  
  0 (0%)


กลับหน้าหลัก