วิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พื้นฐานวิศวกรรมเคมีทั้งจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี ยิ่งไปกว่านั้น หลักสูตรยังให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะต่าง ๆ เช่น การรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังมีมุ่งหวังให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม


News 21 - 21 of 21
First | Prev. | 1 2 | Next | Last All