ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เน้นการมองภาพในกรอบที่กว้างของการศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบเรขนิเทศเดิม ซึ่งปัจจุบันได้ถูกขยายขอบเขตออกไปมาก เนื่องจากการเติบโตทางดิจิทัลเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ทั่วโลก แนวทางของหลักสูตรเป็นผลมาจากข้อคำนึงเชิงสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และภาษา ทั้งในระดับชาติและภูมิภาค ในขณะที่การออกแบบนิเทศศิลป์ เกี่ยวข้องกับการสร้างความชัดเจนในด้านวัตถุประสงค์ เจตนา และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สื่อที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นควรถูกออกแบบด้วยเช่นกัน ในกรอบความหมายที่กว้างของการสื่อสารการแสดงออกและความคิดอ่านส่วนบุคคลจะถูกนำพิจารณาจากมุมมองของผู้ออกแบบกระบวนการออกแบบ ที่อ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนบุคคล และแนวคิด ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในอนาคต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  142
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  380000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.F.A. (Communication Design)-Inter.55.pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โทร. 0-2470-7887 ถึง 8
อีเมล์ arc.off@kmutt.ac.th
www.arch.kmutt.ac.th