การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

นักออกแบบอุตสาหกรรมที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้พึงมีคุณลักษณะในการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เนื้อหาของหลักสูตรประกอบขึ้นเพื่อความเข้าใจทางกายภาพ จิตวิทยาการรับรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยผ่านกระบวนการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล นักออกแบบที่ดีต้องมีคุณธรรม ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งผลลัพธ์ของงานออกแบบอาจอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  144
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  384000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.F.A. (Industrial Design).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ม.ปลาย) / ภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โทร. 0-2470-7887 ถึง 8
อีเมล์ arc.off@kmutt.ac.th
www.arch.kmutt.ac.th