สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร เป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นอาคาร ที่พักอาศัย อาคารศูนย์กลางการค้าและธุรกิจ ตลอดจนอาคารเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการออกแบบ โดยคำนึงถึงความงาม ประโยชน์ใช้สอย สังคมและวัฒนธรรม การใช้เทคโนโลยี การรักษาสภาวะแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้สามารถแสดงออกและสื่อสารได้ดี ดังนั้นหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน จึงได้วางโครงร่างหลักสูตรให้มีการผสมผสานวิชาแต่ละด้านเพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรดังกล่าว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  5
หน่วยกิต (ประมาณ):  178
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  476000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Arch. (Interior Architecture)-Inter.55.pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โทร. 0-2470-7887 ถึง 8
อีเมล์ arc.off@kmutt.ac.th
www.arch.kmutt.ac.th