สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักคิดภายใต้แนวความคิดที่ใช้ความชำนาญในทักษะวิชาชีพ ภูมิหลัง เรื่องราว หลักการ ศิลปะและวิทยาศาสตร์ โดยสาขาวิชาจะเน้นการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานออกแบบและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำเอาวิธีการคิดแก้ปัญหาทางด้านสถาปัตยกรรมมาวิเคราะห์ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  5
หน่วยกิต (ประมาณ):  167
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  454000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Arch. (Architecture)-Inter.55.pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โทร. 0-2470-7887 ถึง 8
อีเมล์ arc.off@kmutt.ac.th
www.arch.kmutt.ac.th