เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์งานด้านซอฟต์แวร์การสื่อสารข้อมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการเป็นนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ จัดการกับปัญหาได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและนำไปใช้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมสร้างสรรค์งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

ดังนั้นหลักสูตรจึงจัดให้มีรายวิชาที่ฝึกปฏิบัติจำนวนมาก และพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกับเครื่องมือระดับมืออาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  132
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  254400
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Sc. (Information Technology).pdf
สถานที่เรียน:  บางมด
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0-2470-9850
อีเมล์ webadmin@sit.kmutt.ac.th
www4.sit.kmutt.ac.th