เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชนที่เก่งและดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  130
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  226000
รายละเอียดหลักสูตร:  B. Tech. (Educational Technology and Mass Communication).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ม.ปลาย) / ภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศ (ม.ปลาย) / ภาษาอังกฤษ-สังคมศาสตร์ (ม.ปลาย) / คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (ม.ปลาย) / วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (ม.ปลาย) / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0-2470-8565 ต่อ 6
อีเมล์ @kmutt.ac.th
http://edt.kmutt.ac.th