เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตนักเทคโนโลยีและช่างเทคนิคระดับปริญญาตรี ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีไฟฟ้า และเทคโนโลยีอุตสาหการ ผู้จบจากหลักสูตรนี้มีความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและการอาชีวศึกษาของประเทศ มีความสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคม และสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  140
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  166000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Tech. (Industrial Technology).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ม.ปลาย) / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0-2470-8508
อีเมล์ fiet@kmutt.ac.th
www.fiet.kmutt.ac.th