วิศวกรรมอุตสาหการ

เป็นหลักสูตรสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และมีจิตสำนึกที่ดีของความเป็นครูช่างในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยจัดให้ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพครูควบคู่กับรายวิชาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหการ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถทางด้านการสอน การถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบ มีทักษะการปฏิบัติงานอุตสาหการและมีความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการเป็นอย่างดี บัณฑิตสามารถปฏิบัติการสอนวิชาชีพทางวิศวกรรมอุตสาหการและเป็นวิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสามารถเลือกใช้กรรมวิธีการสอน/การฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ผลิต พัฒนา และเลือกใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการสอน/การฝึกอบรมได้อย่างเป็นระบบ และมีความสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  5
หน่วยกิต (ประมาณ):  165
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  202500
รายละเอียดหลักสูตร:  B.S.Ind.Ed.(Production Eng).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ม.ปลาย) / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0-2470-8554
อีเมล์ @kmutt.ac.th
www.pteonline.org