วิศวกรรมโยธา

ทรัพยากรบุคคลที่จบจากหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสอน การถ่ายทอด มีทักษะการปฏิบัติงานโยธา และมีความรู้ทางวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพครูและวิชาชีพวิศวกรรมโยธาได้ มีทัศนคติและมีจิตสำนึกที่ดีของความเป็นครูช่าง สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาและผู้ฟังได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  5
หน่วยกิต (ประมาณ):  165
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  202500
รายละเอียดหลักสูตร:  B.S.Ind.Ed.(Civil Enggineering).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ม.ปลาย) / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0-2470-
อีเมล์ @kmutt.ac.th
www.cte.kmutt.ac.th