วิศวกรรมไฟฟ้า

เพื่อผลิตครูผู้สอนสายวิศวกรรม และนักฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านการสอน การถ่ายทอด มีทักษะการปฏิบัติงาน และมีความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าในวิชาเอกไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีทัศนคติและมีจิตสำนึกของความเป็นครูมีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียน และผู้ศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและในอนาคต ได้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ โดยการค้นคว้าและวิจัย เพื่อให้ศาสตร์มีความใหม่และทันต่อเหตุการณ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสังคมได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  5
หน่วยกิต (ประมาณ):  165
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  202500
รายละเอียดหลักสูตร:  B.S.Ind. Ed. (Electrical Engineering).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ม.ปลาย) / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0-2470-
อีเมล์ @kmutt.ac.th
www.kmutt.ac.th/organization/Education/Electrical/index.htm