วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหลักสูตรที่จัดให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ โดยเฉพาะจิตสำนึกของความเป็นครูช่างด้วยการผสมผสานศาสตร์ทางวิชาชีพการสอนและศาสตร์ทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคู่กันไป โดยจัดให้ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และรายวิชาทางเทคโนโลยี และถูกบ่มเพาะอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชานั้น ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการสอนวิชาชีพทางวิศวกรรมและเป็นวิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ ด้วยการเลือกใช้กรรมวิธีการสอน/การฝึกอบรมในสถานศึกษา หรือในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ผลิต พัฒนา และเลือกใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการสอน/การฝึกอบรมได้อย่างเป็นระบบ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  5
หน่วยกิต (ประมาณ):  165
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  202500
รายละเอียดหลักสูตร:  B.S.Ind. Ed. (Mechanical Engineering).pdf
สถานที่เรียน:  บางมด
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ม.ปลาย) / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0-2470-8526 ถึง 7
อีเมล์ admin@mte.kmutt.ac.th
mte.kmutt.ac.th/