วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับสากล มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีความเชี่ยวชาญองค์ความรู้เฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างภาพเคลื่อนไหว การผลิตสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบเว็บ การสร้างซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ การสร้างเกม มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  148
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  170000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Sc. (Applied Computer Science-Multimedia).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0-2470-8500
อีเมล์ sie.comit@kmutt.ac.th