เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีการพิมพ์และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านใดด้านหนึ่งคือ ด้านการพิมพ์ หรือด้านบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งมีความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรอบรู้และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องต่อความเจริญรุดหน้าของอุตสาหกรรมการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และพัฒนาวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ต่อไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  140
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  236000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Sc. (Printing and Packaging Technology).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0-2470-8571 ถึง 5
อีเมล์ prt@kmutt.ac.th
www.prt.kmutt.ac.th