วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เนื่องด้วยอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและการผลิตอาหารแปรรูปจำเป็นต้องเน้นด้านความปลอดภัย และมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองผู้บริโภคภายในและภายนอกประเทศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางเกษตรกรรม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงได้มีการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรที่คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และมีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น โดยนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถพัฒนากระบวนการผลิต การถนอมอาหาร การบรรจุ และการเก็บรักษาอาหารให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม และกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของประเทศ และระดับนานาชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  140
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  166000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Sc. (Food Science and Technology).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0-2470-8887
อีเมล์ @kmutt.ac.th
http://science.kmutt.ac.th/mic/