ฟิสิกส์ประยุกต์

วิชาฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงหนึ่ง ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงปริมาณทางกายภาพต่าง ๆ ในธรรมชาติด้วยตรรกะทางเหตุและผลเพื่อทำความเข้าใจอธิบายและทำนายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระบบอนุภาคมูลฐานที่มีขนาดเล็กมาก จนกระทั่งถึงระบบขนาดใหญ่ เช่น จักรวาล นอกจากนี้วิชาฟิสิกส์ยังเป็นพื้นฐานของศาสตร์อื่น เช่น เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกทั้งเป็นวิชาที่นำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ในภาคอุตสาหกรรม จนทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  141
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  166500
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Sc. (Applied Physics).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0-2470-8876
อีเมล์ @kmutt.ac.th
www.physics.kmutt.ac.th